hasło:

Regulamin

Regulamin zamieszczania ogłoszeń w internetowym serwisie giełdy nieruchomości zamieszkaj24.pl

 

I. Postanowienia wstępne.

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu ogłoszeniowego www.zamieszkaj24.pl, przeznaczonego do publikowania i prezentacji ogłoszeń związanych z rynkiem pierwotnym i wtórnym.

2. Właścicielem i administratorem serwisu jest Legitime sp. z o.o. os. Złotej Jesieni 6/71, 31-831 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia pod numerem KRS 0000636061.

3. Treść zamieszczanych ogłoszeń z obszaru sprzedaży i wynajmu nieruchomości nie może być sprzeczna z obowiązującym prawem, normami etycznymi oraz obyczajami obowiązującymi w Polsce. Podawane informacje winny być umieszczane w odpowiednio zdefiniowanych polach. W opisach nie mogą się znajdować reklamy firm, linki do innych serwisów oraz odnośniki do stron www. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu administrator może odmówić publikacji lub usunąć ogłoszenie.

4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczania i redagowania poprawek edytorskich do treści opublikowanych ogłoszeń w serwisie zamieszkaj24.pl

5. Użytkownicy publikujący swoje oferty w serwisie wyrażają zgodę na :

  •  przetwarzanie podanych przez użytkownika danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)
  • przesyłanie zapytań i informacji handlowych drogą poczty elektronicznej (na podany przez użytkownika adres email) pomiędzy użytkownikami serwisu zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

6.Warunkiem korzystania z serwisu jest skorzystanie z urządzenia umożlwiającego połączenie z Internetem, wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

7.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

8. Administrator . nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych ofert a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanej oferty odpowiada wyłącznie Użytkownik, który ją zamieścił.

II. Definicje.

1. Serwis – strona główna www.zamieszkaj24.pl oraz jej podstrony.

2. Właściciel Serwisu – spółka Gremax z siedzibą w Krakowie przy os. Złotej Jesieni 6/74

3. Administrator – osoba zarządzająca serwisem.

4. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Klientowi miejsce umożliwiające sporządzenie przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, kupna, wynajmu lub najmu nieruchomością a także jej części na warunkach określonych w treści niniejszego regulaminu.

5. Konto – przydzielona zalogowanemu Użytkownikowi część serwisu, za pomocą której Użytkownik może korzystać z określonych funkcjonalności – panel administracyjny.

6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, która może przeglądać opisy zamieszczonych przez Klienta ogłoszenia nieruchomości, usług a także przeglądać inne informacje, zamieszczone w serwisie zamieszkaj24.pl

7. Regulamin – treść niniejszego dokumentu, umieszczona w serwisie zamieszkaj24.pl

III. Zasady publikacji i zgłaszania ofert za pośrednictwem serwisu zamieszkaj24.pl

1. Na stronach serwisu zamieszkaj24.pl znajdują się formularze umożliwiające wykonanie następujących czynności:

  •  Publikację oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości
  • Przesłanie zapytania do ogłoszeniodawcy o konkretną ofertę umieszczoną w serwisie.

 2. Publikacja oferty

 2.1. Dodanie ogłoszenia o zadanych przez Użytkownika kryteriach odbywa się poprzez wypełnienie zdefiniowanego na stronach serwisu formularza on-line.

2.2. Publikacja ogłoszenia jest możliwa po uprzedniej aktywacja konta Użytkownika poprzez kliknięcie w odpowiedni link przesłany w e-mailu aktywacyjnym. E-mail zostaje wysyłany na adres podany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.

2.3. Publikacja ogłoszeń w serwisie zamieszkaj24.pl automatycznie powoduje jego przesłanie do serwisów współpracujących z serwisem zamieszkaj24.pl

2.4. Za usługi świadczone w serwisie Użytkownik uiszcza opłatę zgodną z cennikiem ( umieszczanie ogłoszeń prywatnych jest bezpłatne ).

2.5. W okresie emisji ogłoszenia Użytkownik może modyfikować jego treść, dokonać wyboru usług promocji lub przedłużenia czasu jego emisji a także usunąć dane ogłoszenie.

2.6. Zamieszczane ogłoszenie może być uzupełnione zdjęciami, planami, które dotyczą danej nieruchomości. Dodawanie do ogłoszenia treści reklamowych innych firm lub serwisów internetowych może spowodować usunięcie ogłoszenia przez Administratora serwisu.

2.7. Zamieszczając ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub wynajmu nieruchomości Użytkownik oświadcza iż albo jest uprawniony do dysponowania nieruchomością lub jest jej właścicielem.

3. Zgłoszenie zapytania.

3.1. W celu zgłoszenia zapytania związanego z interesująca ofertą znajdującą się w serwisie zamieszaj24.pl, należy uzupełnić pola w formularzu pod daną ofertą i zaakceptować zapytanie poprzez wysłanie zapytania.

3.2. Użytkownik zgłaszający zapytanie związane z daną ofertą wyraża zgodę na przesłanie informacji wraz z podanymi przez siebie danymi kontaktowymi do Użytkownika, który opublikował daną ofertę.

3.3. Użytkownik, wysyłający zapytanie zobowiązany jest do nie wysyłania do Użytkownika, który opublikował daną ofertę informacji o charakterze reklamowym oraz innych informacji, które w zamierzeniu mają na celu zaprzestanie publikacji danej oferty w serwisie zamieszkaj24.pl lub umieszczenie dane oferty na łamach serwisów konkurencyjnych.

IV.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez ogłoszeniodawcę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

2.Przetwarzanie danych dotyczących Użytkownika będzie się odbywało na warunkach i w zgodzie z Polityką Prywatności, której aktualna treść stanowi załącznik nr 1 do treści niniejszego Regulaminu.

3.Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich edycji oraz wnoszenia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach serwisu zamieszkaj24.pl

2.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w każdym momencie poprzez jego aktualizację na stronach serwisu zamieszkaj24.pl

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw, wskazanych w Regulaminie.

© zamieszkaj24.pl (2013) wykonanie: kotonski.pl
Menu